Resultate des Zeitfahrens / Résultats du CLM / Results of the ITT

Resultate des Zeitfahrens / Résultats du CLM / Results of the ITT

Hier findet ihr die Resultate des Zeitfahrens am 13.08.2022
Voilà les résultats du CLM du 13 août 2022
Here are the results of the ITT on 13th August 2022